Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Russian culture is beyond politics? It is not the case!

Відео

Culture is out of politics! As long as it is not a policy of terror. The russian regime has turned its culture into a propaganda tool that tries to spread tolerance for the “russian world” around the world. These are propaganda metastases.

Yes, it was russian hands that created Boris Godunov, but it was also Russian hands that raped Ukrainian women in Bucha. And by choosing to stage the same Boris Godunov in La Scala today while another russian missile hits a residential building in Zaporizhzhia or Dnipro, you are making a statement. A statement that the perpetrators should be justified in the eyes of society because their ancestors were so talented.

Культура поза політикою! Поки це не політика терору. Російський режим перетворив свою культуру на інструмент пропаганди, який намагається поширити толерантність до «русского мира» по всьому світові. Це пропагандистські метастази.

Так, це російські руки створили «Бориса Годунова», але також і російські руки зґвалтували українських жінок у Бучі. І вибираючи сьогодні ставити того самого «Бориса Годунова» в Ла Скала в той час, як чергова російська ракета потрапляє в жилий будинок у Запоріжжі чи Дніпрі, ви робите заяву. Заяву, що винні мають бути виправдані в очах суспільства, бо їхні предки були такі талановиті.