Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури та інформаційної політики України та Кожаном Ігорем Володимировичем, призначеним на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького за результатами конкурсного відбору

Опубліковано:
Завершено

Істотні умови контракту:

Кожан Ігор Володимирович призначений на посаду генерального директора Національного художнього музею України за контрактом 19 липня 2021 року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом генеральний директор здійснює керівництво Музеєм, організовує його науково-дослідну, науково-методичну, господарську, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань, передбачених діючим законодавством, Статутом  Музею та цим контрактом.

Генеральний директор зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;

дотримуватись виконання державних програм розвитку охорони культурної спадщини та музейної справи відповідно до законів України “Про охорону культурної спадщини”, “Про музеї та музейну справу” та “Про  культуру”;

        дотримуватись виконання Програм розвитку Музею на один і п’ять років, які додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Міністерству звіт про їх виконання;

        забезпечувати виконання науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної, фондової, реставраційної та іншої діяльності  Музею;

       дотримуватися вимог чинного законодавства України, своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Міністерства, видані відповідно до законодавства, у тому числі окремі доручення Міністерства, надавати інформацію на запити Міністерства;

       виконувати вимоги, надані Міністерством, в межах своєї компетенції ;

       забезпечувати дотримання в Музеї вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

       забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

       забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно з затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

      призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників, юрисконсульта, головного зберігача фондів Музею за погодженням з Міністерством у порядку, визначеному законодавством;

       затверджувати розподіл обов’язків між своїми заступниками та інформувати Міністерство з цього питання;

       вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам Музею відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

       дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;

       дотримуватись граничних сум витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України, на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів;

      забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

      подавати на затвердження Міністерству кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Музею у порядку та строки, визначені чинним законодавством України;

      забезпечувати нормування праці в Музеї відповідно до вимог чинного законодавства;

       своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам  Музею;

       не допускати незаконного, нецільового та неефективного витрачання державних коштів на непередбачені кошторисами цілі;

      відповідати за цільове використання коштів загального та спеціального фондів;

       забезпечувати подання в установленому порядку Міністерству квартальної, річної фінансової та іншої звітності Музею;

       забезпечувати дотримання Музеєм вимог законодавства, виконання в установлені строки вимог Державної аудиторської служби України та її територіальних органів;

      забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого
за Музеєм майна з метою належного виконання Музеєм покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Музею;

       проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;

       організовувати підвищення кваліфікації працівників Музею;

      обов’язково підвищувати свою кваліфікацію протягом терміну дії контракту (але не рідше, ніж один раз на три роки);

      спрямовувати діяльність працівників Музею на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

     дотримуватись норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

      дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

      невідкладно письмово інформувати Міністерство про свою тимчасову відсутність, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника;

       у разі припинення трудових відносин з Міністерством передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі у порядку, визначеному законодавством;

  у разі припинення дії (розірвання) цього контракту, дотриматися встановленої законодавством процедури звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Генеральний директор має право:

– без доручення діяти від імені Музею, представляти її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

– відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

– користуватися правом розпорядження коштів Музею;

– укладати договори та інші угоди;

– укладати трудові договори з працівниками Музею, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Музею, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом Музею, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей Музею;

– накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

– видавати усні та письмові доручення;

– в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Музею;

– вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством, статутом Музею і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата праці генерального директора:

           Керівникові за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, встановлюється місячний посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці, а також доплати відповідно до діючого законодавства.

  За окремим рішенням Міністерства Керівникові додатково можуть встановлюватися надбавки у розмірі 100% до посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи за рахунок фонду оплати праці загального фонду бюджету Музею та фактично відпрацьованого часу; у розмірі 50 % до посадового окладу за складність, напруженість у роботі за рахунок спеціального фонду бюджету Музею та фактично відпрацьованого часу.

    У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, надбавка може зменшуватись або скасовуватись.

    Керівнику нараховується щомісячна премія, за погодженням із  Міністерством, відповідно до Положення про преміювання керівників закладів культури, що є бюджетними установами, які належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, затвердженого наказом Міністерства від 29.08.2018 року № 754 (зі змінами).

            У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується за період, коли виявлено порушення.

Контракт з генеральним директором може бути розірвано з ініціативи Міністерства:

у разі невиконання Музеєм зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

у разі невиконання та/або неналежного виконання Керівником без поважних причин обов’язків (обов’язку), покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) Програм розвитку Музею,  а також неподання звіту про їх виконання;

у разі непогодження з Міністерством кошторису Музею;

        у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства;

        у разі неподання або несвоєчасного подання Міністерству на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису Музею;

         у разі недотримання положень чинного законодавства України у сфері Керівником трудового, податкового та бюджетного законодавства;

        у разі неподання Міністерству квартальної або річної фінансової звітності Міністерства;

        у разі незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів Державної аудиторської служби та її територіальних органів;

         на підставі рішення суду щодо порушення Керівником та/або Музеєм законодавства України, в тому числі законодавства про працю;

        на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

        з інших підстав, передбачених діючим законодавством та цим контрактом.