Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури та інформаційної політики України та Лукашевичем Олексієм Михайловичем, призначеним на посаду генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за результатами конкурсного відбору

Опубліковано:
Завершено

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури та інформаційної політики України та Лукашевичем Олексієм Михайловичем, призначеним на посаду генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за результатами конкурсного відбору

Істотні умови контракту:

Лукашевич Олексій Михайлович призначений на посаду генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за контрактом 24 вересня 2021 року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом генеральний директор здійснює поточне (оперативне) керівництво Заповідником, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Заповідника, передбачених законодавством, Положенням про Заповідник та цим контрактом.

Генеральний директор зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;

забезпечити виконання цільових показників діяльності Заповіднику, визначених цим контрактом та термінів їх виконання, а також подання звіту про їх виконання щороку, починаючи з наступного за призначенням року до 01 лютого кожного за наступним роком;

організовувати роботу Заповідника щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини згідно мети, предмету діяльності і завдань,    визначеними Положенням про Заповідник, виконання державних програм розвитку охорони культурної спадщини та музейної справи відповідно до    законів України   «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону археологічної спадщини» та «Про  культуру»;

дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту, своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління, надавати інформацію на запити Органу управління;

забезпечувати виконання Програм розвитку Заповідника на один і п’ять років, які додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Органу управління протягом місяця звіт про їх виконання;

щорічно до 20 січня місяця подавати за своїм підписом Органу управління план роботи Заповідника на поточний рік та звіт про роботу Заповідника за попередній рік;

вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

забезпечувати дотримання в Заповіднику вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

забезпечувати дотримання працівниками Заповідника правил внутрішнього трудового розпорядку;   

  дотримуватись норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни, здійснювати удосконалення форм і методів управління;

         забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно з затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

  проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;

  затверджувати посадові інструкції працівників Заповідника;

  письмово погоджувати з Органом управління свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, у разі погодження відпустки або відрядження невідкладно інформувати Орган управління, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника; без письмового погодження з Органом управління Керівник не має права відбувати з робочого місця протягом робочого дня;

  у разі припинення трудових відносин з Органом управління передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акту приймання-передачі у встановленому законодавством порядку;         забезпечувати умови виконання Заповідником зобов’язань із сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

  вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

  подавати на затвердження Органу управління кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Заповідника у порядку та строки, визначені чинним законодавством України;

  забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Заповідника та виконання статутних завдань Заповідника;

  не допускати незаконного, нецільового та неефективного витрачання державних коштів на непередбачені кошторисами цілі;

  дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;

  дотримуватись, встановлених Кабінетом Міністрів України, граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів;

  забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Заповідником майна з метою належного виконання Заповідником покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Заповідника;

  вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Заповідником на праві оперативного управління основних засобів;

  невідкладно інформувати Орган управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування об’єктів Заповідника;

  забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

  подавати в установленому порядку Органу управління квартальну, річну фінансову та іншу звітність Заповідника;

  відшкодовувати збитки, завдані Заповіднику з його вини, згідно із законодавством;

  дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

  невідкладно (протягом одного дня) інформувати Орган управління про участь Заповідника у судових процесах з фінансових та майнових питань;

  забезпечувати невідкладне інформування Орган управління про податкову заставу активів, пред’явлені позови та будь-які стягнення на майно Заповідника;

  забезпечувати виконання визначених Планом організації території Заповідника заходів та встановлених режимів використання зон охорони Заповідника;

  забезпечувати виконання наказів та окремих доручень Органу управління, надавати інформацію на запит Органу управління;

  спрямовувати діяльність працівників Заповідника на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

  забезпечувати запобігання проявам корупції в Заповіднику;

  забезпечувати ведення претензійно-позовної та правової роботи в Заповіднику;

забезпечувати захист комерційної таємниці і конфіденційність інформації про діяльність Заповідника.

Генеральний директор має право:

 – діяти від імені Заповідника, представляти його інтереси на підприємствах, в установах, організаціях та перед фізичними особами;

– відкривати рахунки в органах Казначейства та згідно з законодавством в інших фінансових установах;

         – розпоряджатися коштами Заповідника в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

– укладати правочини від імені Заповідника;

– представляти Заповідник без довіреності;

– приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Заповідника, визначати функціональні обов’язки працівників;

– застосовувати до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

– розробляти та подавати на затвердження Органу управління організаційну структуру Заповіднику;

– розробляти штатний розпис Заповідника в межах граничної чисельності та подавати його на затвердження до Органу управління;

– згідно з законодавством України затверджувати план використання бюджетних коштів Заповідника за погодженням з Органом управління;

– в межах своїх повноважень видавати накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками трудового колективу, затверджувати посадові інструкції;

– представляти інтереси Заповідника у судових органах відповідно до законодавства;

– затверджувати розцінки і розміри оплати за договорами на послуги та роботи, що здійснює Заповідник;

– користуватися службовим автомобілем для поїздок у службових справах.

– вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, Положенням про Заповідник і цим контрактом належать до компетенції Керівника

 

Оплата праці генерального директора:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється:

посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці а також доплати відповідно до діючого законодавства.

За окремим рішенням  Органу управління Керівникові на певний період (щоквартально) можуть встановлюватися надбавки:

за високі досягнення у праці у розмірі до 50% посадового окладу за рахунок фонду оплати праці загального фонду бюджету та фактично відпрацьованого часу;

за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% посадового окладу за рахунок фонду оплати праці загального фонду бюджету та фактично відпрацьованого часу (на строк її виконання, але не більше ніж на квартал);

за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу за рахунок спеціального фонду бюджету Заповідника та фактично відпрацьованого часу.

Зазначені надбавки можуть виплачуватися Керівникові за рішенням Органу управління за умови належного виконання Керівником обов’язків, передбачених цим контракту.

щомісячна премія, відповідно до Положення про преміювання керівників закладів культури, що є бюджетними установами, які належать до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 29 серпня 2018 року № 754 (зі змінами).

У разі невиконання або неналежного виконання Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, або застосування до Керівника дисциплінарних стягнень надбавки, зазначені скасовуються або зменшуються.

Контракт з генеральним директором може бути розірвано з ініціативи Міністерства:

з ініціативи Органу управління до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених законодавством України та цим Контрактом;

– у разі набрання законної сили вироком суду, яким Керівника засуджено (у тому числі випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання;

– у разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого Керівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

– з інших підстав, визначених Кодексом законів про працю України;

– з ініціативи Органу управління з підстав, передбачених пунктом 6.3. розділу 6 цього Контракту.

– Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Органу управління достроково:

– у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення, в тому числі у разі допущення заборгованості з орендних платежів;

– на підставах здійснених перевірок контролюючими органами та обґрунтованих висновків щодо виявлення неефективного використання державного майна, фінансових ресурсів та настання інших негативних наслідків;

– у разі порушення Керівником чинного законодавства, в результаті чого для Заповідника настали негативні наслідки (нанесено збитки, виплачено штрафи, постраждала ділова репутація, винесені судові рішення, якими встановлені неправомірні дії Заповідника, тощо);

– у разі невиконання Заповідником зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків;

– у разі винних дій Керівника, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати, а також невиконання Заповідником зобов’язань щодо недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

– у разі невиконання (часткового невиконання) ключових показників діяльності Заповідника у строки, визначені у розділі 2 цього Контракту, або неподання звіту про їх виконання у строки, визначені розділом 3 цього Контракту (зобов’язання Керівника);

– у разі неподання або несвоєчасного подання на затвердження проекту річного фінансового плану, неподання або несвоєчасного подання фінансової звітності, аудиторського висновку щодо підтвердження її достовірності, повноти та відповідності законодавству України, звіту про виконання річного фінансового плану до Органу управління, невиконання затвердженого річного фінансового плану, перевищення встановленого ліміту легкового автотранспорту;

– у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

– у разі порушення встановленого порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання, якщо річний фінансовий план не затверджений (не погоджений) у встановленому порядку;

– за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі виявлених порушень вимог законодавства України з питань охорони праці;

– на підставі судового рішення, яким встановлено порушення Керівником законодавства України, у тому числі, законодавства про працю;

– у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів Заповідника, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

– у разі здійснення виплат за рішенням суду, яким встановлено неправомірні дії Заповідника;

– у разі дій Керівника, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку Органу управління ;

– у разі вступу на роботу за сумісництвом окрім випадків, не заборонених чинним законодавством;

– нецільового, неефективного використання бюджетних коштів;

– невиконання чи неналежного виконання своїх обов`язків щодо управління та розпорядження майном;

– неефективного використання майна Заповідника в результаті, у тому числі, прийняття неефективних управлінських рішень;

– у разі невиконання рішень судів, які набрали законної сили та підлягають виконанню;

–  у разі порушення антикорупційного законодавства.

– Керівник може за своєю ініціативою розірвати Контракт до закінчення строку його дії:

– за власним бажанням;

– у разі його хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом, та/або з інших поважних причин.

Якщо Контракт розривається на підставах, передбачених Контрактом, але не передбачених законодавством, про це зазначається в трудовій книжні Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Додаток