Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення Міністерством культурита інформаційної політики України конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців,науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у 2020 році з числа закладів вищої освіти, що належать  до сфери управління МКІП

Активне

Відповідно до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363, Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації з числа закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МКІП в обсязі, затвердженому Кабінетом Міністрів України (обсяги державного замовлення додаються).

Для участі у конкурсі на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МКІП, подають документи згідно з переліком:

1) заявка закладу вищої освіти для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації на офіційному бланку за підписом керівника;

2) довідка про діяльність учасника конкурсного відбору з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності:

показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу);

показники якості наукової роботи (обсяг фінансування на проведення наукових робіт та досліджень (відсотків загального обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел), кількість публікацій та індекс цитування);

показники комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількість патентів, прибуток від комерціалізації);

інформація щодо загальної чисельності студентів та відсоток загальної чисельності іноземних студентів;

інформація про кадрове забезпечення (чисельність штатних наукових та науково-педагогічних кадрів, кількість іноземних викладачів, що задіяні у навчальному процесі та науковій діяльності навчального закладу);

інформація про міжнародну діяльність (кількість міжнародних дослідницьких або культурно-мистецьких проектів, місце показників у національних і міжнародних оцінках і рейтингах);

інформація про зв’язки з випускниками, їх працевлаштування та кар’єрне зростання;

показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних фондів, доступ до електронних бібліотек);

соціальні показники (кількість студентів певних соціальних або національних груп (відсотків загальної чисельності студентів), доступ до освіти для студентів з обмеженими можливостями);

інформація про зв’язки з роботодавцями (кількість укладених договорів про працевлаштування випускників, кількість заявлених робіт, участь роботодавців у навчальному процесі);

3) проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням за кожним рівнем вищої освіти, спеціальністю, підвищенням кваліфікації за формами, що додаються;

4) погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості;

5) копії наступних документів:

ліцензії на провадження освітньої діяльності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем або відповідним рівнем вищої освіти;

сертифіката про акредитацію спеціальності або освітньої  (освітньо-професійної, освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми;

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

висновків експертних комісій ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених спеціальностей, матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення;

договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів (за наявності);

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в цьому оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності.

Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

– наявність ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, сертифіката про акредитацію закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності або освітньої програми;

– висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії МОН України, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу.

Додатковими критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

– середній бал результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі галузей знань (спеціальностей) підготовки (при вступі на основі повної загальної середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра);

– середній бал результатів фахових вступних випробувань осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі спеціальностей (при вступі на навчання за ступенями бакалавра, магістра);

– кадрове забезпечення освітнього процесу:

1) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;

2) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

3) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають почесні звання у відповідних галузях мистецтва.

Документи приймаються до 21 липня 2020 р. Директоратом культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України за адресою: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19, кабінет 324.

Інформацію про конкурсну документацію можна отримати за телефоном: (044) 234 21 12. Контактна особа: Тимошенко Ілона Борисівна.

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у 2020 році за окремим графіком. Зокрема, конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відбудеться 21 липня.

Додаток 1

Додаток 2