Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Щодо початку 2022-2023 навчального року в мистецьких школах

Опубліковано:
Завершено

У зв’язку з запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану з метою надання методичної підтримки засновникам, органам управління та керівникам мистецьких шкіл Міністерство культури та інформаційної політиким України надає рекомендації щодо початку 2022-2023 навчального року в мистецьких школах. 

Відповідно до пункту 1 розділу V Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09 серпня 2018 р. № 686, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 1004/32456 (далі – Положення про мистецьку школу), організація освітнього процесу в мистецькій школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором мистецької школи. Абзацом п’ятим пункту 2 розділу V Положення про мистецьку школу передбачено, що дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі визначаються в річному плані роботи, який складає та затверджує мистецька школа.

Враховуючи викладене, директор мистецької школи за результатами схвалення педагогічною радою мистецької школи видає наказ про затвердження річного плану роботи на 2022-2023 навчальний рік, де вказується конкретна дата його початку. 

Щодо організації освітнього процесу в мистецьких школах у наступному навчальному році МКІП повідомляє, що педагогічні ради мистецьких шкіл можуть розглянути питання щодо перенесення початку навчального року на початок або середину серпня (з урахуванням рішень засновників, за наявності), і орієнтуватися на провадження освітнього процесу максимально наближено до традиційного формату з урахуванням обмежень воєнного часу та безумовного забезпечення захисту учасників освітнього процесу, дотриманням заходів безпеки та за погодженням з засновником або органом управління мистецькою школою.

У регіонах, населених пунктах, де ведуться активні бойові дії або існує високий рівень небезпеки бомбардувань, за умови наявності технічних засобів провадження освітнього процесу можливе виключно в дистанційному форматі або такий освітній процес має бути призупинений.

Освітній процес, залежно від місцезнаходження мистецької школи, варто організовувати в очному або змішаному форматі, забезпечивши навчання з теоретичних навчальних дисциплін (групові заняття) або їх складових (окремих модулів або занять) дистанційно. При цьому мистецька школа має приймати рішення щодо формату навчання також з урахуванням необхідності підтримки якісного рівня початкової мистецької освіти та досягнення учнями результатів навчання відповідно до освітніх та типових і робочих навчальних програм.

Якщо потужності споруд цивільного захисту, якими можуть скористатися учні та працівники мистецької школи є недостатніми для їх укриття під час повітряних тривог, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) впродовж дня, годин (змін) і днів впродовж тижня, годин (змін), днів та тижнів впродовж місяця або семестру тощо.

З метою економії енергоресурсів в зимовий період рекомендуємо застосувати семестровий розподіл навчального року. Перший семестр в такому разі варто завершити до початку грудня без перерви на осінні канікули. При цьому зимові канікули варто продовжити до середини або кінця лютого 2023 року (залежно від фактичної середньодобової температури повітря), а в другому семестрі передбачити пасхальні канікули, тривалість яких визначити з урахуванням кількості навчальних тижнів, визначених освітніми програмами закладу. При цьому контрольні заходи можна проводити за окремим графіком відповідно до типових та/або робочих навчальних програм з навчальних дисциплін. Допускається проведення контрольних заходів у дистанційному форматі відповідно до місцевих умов. Тривалість навчального року може бути подовжена до кінця червня 2023 року.

Після визначення в річному плані роботи мистецької школи дат початку, закінчення, структури, форм організації навчання тощо 2022-2023 навчального  року пропонуємо скорегувати навчальні плани та розподіл освітніх компонентів, модулів, годин між семестрами з урахуванням прийнятого рішення щодо розподілу навчального року. 

Усі зміни в робочих навчальних програмах здійснюються викладачами відповідних дисциплін. Освітні програми закладу змінювати при цьому не потрібно. Якщо змінюються загальні обсяги навчального навантаження або інші ключові компоненти освітньої програми, така програма потребує перегляду і затвердження в новій редакції в порядку, передбаченому для затвердження освітніх програм, зокрема, за результатами схвалення педагогічною радою. При цьому засідання педагогічної ради з цього та інших питань можна проводити в дистанційному форматі, якщо така форма проведення є єдино можливою, з огляду дотримання безпеки, або доцільною для оперативного прийняття відповідних рішень.

Під час проведення мистецькою школою кампанії з прийому учнів на перший рік навчання рекомендуємо застосовувати подання заяв в електронному форматі, а прослуховування вступників або перегляду їх робіт (за умови застосування таких форм прийому) проводити з дотриманням усіх безпекових вимог. У разі прийняття педагогічною радою такого рішення прослуховування/перегляди можуть відбуватися в дистанційному форматі.

Водночас нагадуємо про можливість залучення до освітнього процесу педагогічних працівників інших мистецьких шкіл з числа тимчасово
переміщених до відповідного населеного пункту осіб та надавати їм необхідну допомогу в працевлаштуванні (в тому числі за договорами цивільно-правового характеру) або в забезпеченні користування майном і приміщеннями закладу відповідно до законодавства.

Питання плати за навчання в мистецьких школах та укладення договорів про навчання (про надання освітніх послуг) вирішуються закладами самостійно відповідно до законодавства. 

Нагадуємо, що наказом МКІП від 26 травня 2022 року № 179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2022 року за № 632/37968, внесено зміну до пункту 4 наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 серпня 2018 року за № 926/32378 (із змінами) (далі – наказ).

Зазначений пункт доповнено нормою, відповідно до якої проведеннятчергової атестації педагогічних працівників, проходження якої відповідно до строків, встановлених Положенням, затвердженим пунктом 1 наказу, припадає на період дії воєнного стану та наступні три місяці після його припинення або скасування, переноситься на наступний рік після завершення зазначеного періоду. Період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування не входить до міжатестаційного періоду. При цьому
за педагогічними працівниками зберігаються раніше присвоєні (підтверджені) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання до проходження чергової або позачергової атестації.

Таким чином, у 2022 році атестаційні комісії не створюються, атестація педагогічних працівників не проводиться.

Звертаємо увагу, що зазначені зміни не стосуються обсягу підвищення кваліфікації, які повинен пройти педагогічний працівник для проходження перенесеної атестації. Такий обсяг становитиме 120 годин (4 кредити ЄКТС). Разом з тим, зміни до наказу не обмежують право педагогічного працівника представляти під час проходження перенесеної атестації свій педагогічний та/або методичний доробок (за наявності), здобутий у період дії воєнного стану та наступні три місяці після його припинення або скасування та досягнення якого не пов’язане з щорічним виконанням критеріїв для присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій. До таких досягнень можуть належати проходження підвищення кваліфікації, розроблення робочої навчальної програми, узагальнення методичного досвіду тощо.

У разі видання керівниками до 10 червня 2022 року наказів про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в цьому році, дія таких наказів призупиняється окремими наказами відповідних керівників на період, визначений наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 26 травня 2022 року № 179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2022 року за № 632/37968.