Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ
Культурна спадщина

Нематеріальна культурна спадщина

Міністерство культури та інформаційної політики України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, відновлення та збереження національної пам’яті.

Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України – державної інформаційної системи, що забезпечує ідентифікацію, збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні на території України елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони (далі – Національний перелік).

Національний перелік складається із п’яти інвентарів:

 • інвентар нематеріальної культурної спадщини;
 • інвентар нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони;
 • інвентар належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини;
 • інвентар, що представляє культуру корінних народів України;
 • інвентар елементів, що були відроджені у зв’язку з перерваною традицією.

2. У цьому Порядку терміни вживають у таких значеннях:

 • громади/спільноти – об’єднання носіїв-практиків та споживачів елементу НКС (незалежно від статі, віку, походження, соціального, економічного статусу), зацікавлених організацій, які відіграють центральну роль у розповсюдженні та передачі живої спадщини. Громада/спільнота не має чітких кордонів (географічних, етнічних), не є однорідною, може складатися з різних груп, організацій та об’єднувати як носіїв-практиків елементу НКС, так і державні, недержавні, громадські організації;
 • елемент нематеріальної культурної спадщини (далі – елемент НКС) – окремий прояв НКС, що може бути традицією, культурною практикою, подією, знаннями чи навичками, або поєднанням кількох цих аспектів;
 • інклюзивна основа – залучення та інтеграція в діяльність з охорони нематеріальної культурної спадщини громад/спільнот, носіїв-практиків елементу НКС, а також тих, хто перебуває в несприятливих умовах, постраждав від дискримінації, надзвичайних обставин, наслідків війни та має обмежені можливості, зокрема фізіологічні;
 • носій-практик елементу НКС – окремі особи, які практикують, відтворюють та передають НКС, мають почуття ідентичності на основі спільної НКС, об’єднані спільними навичками, досвідом та спеціальними знаннями, цінують та визнають свою НКС;
 • облікова картка елементу НКС – документ, що містить відомості про елемент НКС, визначає заходи з його охорони та оновлюється відповідно до потреби;
 • охорона елементу НКС – здійснення різного роду заходів, спрямованих на забезпечення функціонування, тривалості та передачі елементу НКС від покоління до покоління з метою подальшого практикування та передачі громадою/спільнотою своєї НКС у визначений нею спосіб;
 • термін нематеріальна культурна спадщина (далі – НКС) вживається у значенні, наведеному у статті 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнятої 17 жовтня 2003 року у м. Парижі, ратифікованої Законом України від 06 березня 2008 року № 132-VI «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» (далі – Конвенція) та пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про культуру».

3. Галузь НКС, представлена елементом НКС, визначається відповідно до частини другої статті 2 Конвенції та виражається в:

 • усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;
 • виконавському мистецтві;
 • звичаях, обрядах, святкуваннях;
 • знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;
 • традиційних ремеслах,

а також:

 • традиційній кухні;
 • народних іграх;
 • фестивалях;
 • народній медицині (ті елементи НКС, що не шкодять здоров’ю та життю людини);
 • народних промислах;
 • традиційній музиці;
 • культурних просторах.

4. Національний перелік формується на підставі наказу МКІП.

5. Подання до інвентарю нематеріальної культурної спадщини має відповідати таким критеріям:

 • представляти принаймні одну галузь НКС, визначену пунктом 3 цього розділу;
 • бути підготовленим на широкій інклюзивній основі;
 • демонструвати роль і значення елементу НКС у соціальному та культурному житті громади/спільноти;
 • містити заходи з охорони елементу НКС на 1 та 5 років.

До інвентарю нематеріальної культурної спадщини включаються виключно ті елементи НКС, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються громадами/спільнотами, носіями-практиками елементу НКС під впливом їх оточення та на дату подачі функціонують на практиці.

6. Подання до інвентарю елементів, що потребують термінової охорони має відповідати таким критеріям:

 • представляти принаймні одну галузь НКС, визначену пунктом 3 цього розділу;
 • представляти елемент НКС, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється громадою/спільнотою, носіями-практиками елементу НКС під впливом їх оточення, функціонує на практиці та важливий для спільноти, однак перебуває під загрозою зникнення та потребує термінової охорони у зв’язку із виникненням обставин, які вимагають негайної реакції;
 • бути підготовленим на широкій інклюзивній основі;
 • демонструвати роль і значення елементу НКС у соціальному та культурному житті громади/спільноти;
 • містити детальний план охорони елементу НКС, розроблений за участі громад/спільнот, носіїв-практиків елементу НКС.

7. Подання до інвентарю належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини має містити комплекс заходів з охорони НКС, який сприяє передачі від покоління до покоління, постійному відтворенню громадами/спільнотами під впливом їх оточення, а також підвищує обізнаність про НКС, сприяє повазі до НКС та її видимості.

8. Подання до інвентарю, що представляє культуру корінних народів України включає НКС корінних народів України та має відповідати таким критеріям:

 • представляти принаймні одну галузь НКС, визначену пунктом 3 цього розділу;
 • бути підготовленим на широкій інклюзивній основі;
 • демонструвати роль і значення елементу НКС у соціальному та культурному житті громади/спільноти;
 • містити заходи з охорони елементу НКС на 1 та 5 років.

До інвентарю, що представляє культуру корінних народів України включаються виключно ті елементи НКС, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються громадами/спільнотами під впливом їх оточення та на дату подачі функціонують на практиці.

9. Подання до інвентарю елементів, що були відроджені у зв’язку з перерваною традицією має відповідати таким критеріям:

 • містити опис елементу НКС;
 • демонструвати роль і значення у соціальному та культурному житті громади/спільноти;
 • бути підготовленим на широкій інклюзивній основі;
 • містити план розвитку, який сприяє передачі від покоління до покоління, постійному відтворенню громадами/спільнотами під впливом їх оточення на 5 років.

10. Переміщення елементу НКС, включеного до Національного переліку, до іншого інвентарю відбувається за ініціативи громади/спільноти на підставі подання, яке має бути підготовленим на широкій інклюзивній основі, представляти принаймні одну галузь НКС, визначену пунктом 3 цього розділу, демонструвати роль і значення елементу НКС у соціальному та культурному житті громади/спільноти.

Подання щодо переміщення елементу НКС до іншого інвентарю здійснюється відповідно до критеріїв, визначених пунктами 5-10 цього розділу, та на підставі таких документів:

 • обґрунтування переміщення елементу НКС до іншого інвентарю;
 • облікова картка інвентарю до якого пропонується перемістити елемент НКС;
 • опис заходів з охорони елементу НКС на 1 та 5 років.

11. Громади/спільноти можуть ініціювати розширення географічного розташування елементу НКС, включеного до Національного переліку.

Громада/спільнота звертається до МКІП з поданням та переліком документів, визначених пунктом 2 розділу II цього Порядку.

МКІП після отримання подання щодо розширення географічного розташування елементу НКС ініціює проведення засідання Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України (далі – Експертна рада), яка діє відповідно до Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 липня 2021 року № 519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2021 року за № 1184/36806.

На засідання Експертної ради запрошується громада/спільнота, елемент НКС якої включено до Національного переліку.

У разі згоди громади/спільноти щодо розширення географічного розташування елементу НКС, Експертною радою надаються рекомендації щодо розширення/нерозширення географічного розташування елементу НКС.

У разі надання Експертною радою рекомендацій щодо розширення географічного розташування елементу НКС, МКІП приймає відповідний наказ.

У разі незгоди громади, елемент НКС якої включено до Національного переліку, щодо розширення елементу НКС таке подання розглядається на загальних підставах, визначених цим Порядком.

12. До Національного переліку не можуть бути включені елементи НКС, які:

 • можуть спричиняти шкоду життю і здоров’ю людини;
 • спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі;
 • є об’єктами авторського права;
 • є дискримінаційними, принижують гідність та порушують права людини;
 • створюють суспільну небезпеку та загрожують життю нації;
 • мають торгову марку.

13. До Національного переліку включаються такі відомості:

 • назва елементу НКС;
 • назва інвентарю;
 • охоронний номер;
 • галузь НКС, представлена елементом НКС;
 • географічне розташування елементу НКС;
 • дата і номер рішення про включення елементу НКС до Національного переліку, виключення елементу НКС з Національного переліку, переміщення елементу НКС до іншого інвентарю, розширення географічного розташування елементу НКС.

14. Ведення Національного переліку здійснюється МКІП.

Національний перелік ведеться у паперовій та електронній формах та затверджується наказом МКІП.

Електронна версія Національного переліку оприлюднюється на офіційному вебсайті МКІП. Будь-які інші електронні ресурси, які поширюють інформацію про Національний перелік, повинні посилатися на офіційний вебсайт МКІП.

Національний перелік оновлюється відповідно до статті 12 Конвенції.

  II. Порядок включення елементів НКС до Національного переліку та внесення змін до нього (переміщення елементу НКС до іншого інвентарю, розширення географічного розташування елементу НКС)

  1. Подання про включення елементу НКС до Національного переліку та внесення змін до нього (переміщення елементу НКС до іншого інвентарю, розширення географічного розташування елементу НКС) подають до МКІП громади/спільноти, які практикують елемент НКС, громадські організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, громадські об’єднання, діяльність яких пов’язана з охороною НКС (далі – ініціатори подання).

  Подання надсилається на офіційну адресу МКІП, а також може бути надіслано на адресу електронної пошти МКІП.

  Подання надсилається щоквартально, але не пізніше останнього дня місяця кварталу.

  2. Подання складається з:

  • облікової картки елементу НКС до відповідного інвентарю, складеної за формами, затвердженими наказом МКІП та оприлюдненими на офіційному вебсайті МКІП;
  • добровільної, довгострокової, безкорисливої та поінформованої згоди носіїв-практиків елементу НКС на включення елементу НКС до Національного переліку;
  • ілюстративних матеріалів, які включають у себе до 10 фото у форматі jpg. (856×452), відеоматеріалів у форматі MP4 та інших матеріалів у форматі jpg., pdf., які містять інформацію про елемент НКС;
  • згоди на оприлюднення фото та відеоматеріалів відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права».

  3. МКІП протягом 15 календарних днів перевіряє повноту поданого пакету документів, здійснює технічну перевірку електронних носіїв інформації, на яких містяться матеріали.

  У разі подання документів не в повному обсязі або виявлення технічних недоліків електронних носіїв інформації, на яких містяться матеріали, МКІП повідомляє про це ініціатора подання. Ініціатор подання у строк 45 робочих днів усуває виявлені недоліки та повторно подає документи до МКІП. У таких випадках подання розглядається на черговому засіданні Експертної ради.

  Після усунення недоліків подання направляється повторно до настання однієї з граничних дат, визначених абзацом третім пункту 1 цього розділу.

  У разі неподання документів у встановлений строк, МКІП переносить розгляд цього подання після надходження всієї необхідної документації.

  Подання, які відповідають вимогам, визначеним пунктами 1 та 2 цього розділу, МКІП передає на розгляд Експертної ради.

  4. Експертна рада у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дати надходження пакета документів, ознайомлюється з ними з метою їх подальшого розгляду на засіданні Експертної ради.

  На засідання Експертної ради за рішенням голови Експертної ради на підставі клопотання ініціатора подання та членів Експертної ради можуть бути запрошені інші фахівці, незалежні експерти, що не є членами Експертної ради.

  5. Експертна рада на черговому засіданні на підставі поданих документів приймає рішення, яке оформлюється протоколом.

  В протоколі зазначаються такі відомості:

  • повнота інформації про елемент НКС в обліковій картці та інших матеріалах;
  • можливі ризики та загрози практикуванню елементу НКС;
  • план охорони елементу НКС на 5 років.

  Крім зазначених відомостей, у протоколі зазначаються рекомендації Експертної ради стосовно включення елементу НКС до Національного переліку, внесення змін до нього (переміщення елементу НКС до іншого інвентарю, розширення географічного розташування елементу НКС), відхилення подання у зв’язку з невідповідністю елементу НКС критеріям, визначеним у пунктах 5-9 розділу I цього Порядку, повернення подання на доопрацювання ініціатору подання для усунення недоліків в обліковій картці та інших матеріалах (із зазначенням недоліків, які належить виправити)).

  6. Наказ МКІП про включення елементу НКС до Національного переліку або про внесення змін до нього, прийнятий за результатами розгляду рекомендацій Експертної ради, не пізніше 10 днів після його прийняття доводиться до відома Експертної ради, ініціатора подання та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті МКІП та направлення офіційного листа ініціатору подання.

  7. Елементу НКС після включення до Національного переліку присвоюється охоронний номер, який не може дублюватися.

  Охоронний номер елементу НКС складається з цілого числа та літер «н.к.с.», що розділені крапкою.

  Охоронний номер елементу НКС не може бути використаний повторно.

  При переміщенні елементу НКС до іншого інвентарю або розширенню географічного розташування елементу НКС охоронний номер елементу НКС не змінюється.

  III. Виключення елементів НКС з Національного переліку

  1. Рішення про виключення елементу НКС з Національного переліку приймається на підставі обґрунтованого звернення, яке подається на офіційну адресу МКІП.

  2. Ініціаторами такого звернення можуть бути громади/спільноти, які практикують НКС, громадські організації, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, громадські об’єднання, діяльність яких пов’язана з охороною НКС, а також незалежні організації, які володіють інформацією про обставини, які суперечать пунктам 5-12 розділу І цього Порядку.

  3. Підставами для виключення елементу НКС з Національного переліку є встановлення наявності ознак, які можуть спричиняти шкоду життю і здоров’ю людини, є дискримінаційними, принижують гідність та порушують права людини, є об’єктами авторського права, спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, створюють суспільну небезпеку та загрожують життю нації, після включення до Національного переліку було встановлено факт наявності торгової марки.

  У разі припинення існування елементу НКС ініціатором звернення про виключення елементу НКС з Національного переліку є громади/спільноти.

  4. Обґрунтоване звернення має містити опис порушень щодо охорони елементу НКС із наданням підтверджень, опис недотримання громадою/спільнотою взятих на себе зобов’язань, що призвели до втрати елементу НКС, практикування елементу НКС, що порушує права людини, носить дискримінаційний характер, може спричинити шкоду життю та здоров’ю людини, елемент НКС перестав бути актуальним для громади/спільноти та більше не практикується.

  5. Обґрунтоване звернення про виключення елементу НКС з Національного переліку розглядається на засіданні Експертної ради та проводиться незалежне дослідження, яке включає консультації з громадою/спільнотою, носіями-практиками елементу НКС, відповідними організаціями та установами, які опікуються елементом НКС, моніторинг виконання охоронних планів та практикування елементу НКС.

  Таке дослідження можуть проводити визначені МКІП організації усіх форм власності, у тому числі громадські організації, акредитовані в ЮНЕСКО, науково-дослідні інститути та утворені МКІП групи експертів.

  Результати дослідження подаються МКІП протягом 30 днів після завершення такого дослідження.

  6. МКІП протягом 10 календарних днів після надходження відповідних результатів дослідження, передає їх на розгляд Експертної ради та ініціює позачергове засідання.

  У зв’язку з тривалістю процесу дослідження питання щодо виключення елементу НКС із Національного переліку, терміни, визначені пунктами 1-4 розділу II цього Порядку не діють.

  7. Після розгляду питання про виключення елементу НКС з Національного переліку Експертна рада надає рекомендації щодо подальшого практикування елементу НКС та виключення його з Національного переліку.

  8. Рішення про виключення елементу НКС приймається наказом МКІП, який доводиться до відома Експертної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті МКІП та направлення офіційного листа ініціатору подання.

  Наказ про виключення елементу НКС з Національного переліку доводиться до відома громади/спільноти та відповідних державних установ, які здійснювали заходи з охорони елементу НКС.

  9. Громади/спільноти мають право повторно подати подання про включення елементу НКС до Національного переліку не раніше ніж через 5 років після його виключення. Таке подання здійснюється на загальних підставах відповідно до цього Порядку.

  IV. Зберігання інформації про елементи НКС

  1. Оригінали облікових карток та інших матеріалів, рішення Експертної ради зберігаються в архіві МКІП.

  2. Облікова картка, матеріали та рішення щодо елементу НКС, включеного до Національного переліку, долучаються до відповідного запису в електронній версії Національного переліку.

  3. Рішення щодо елементу НКС, виключеного з Національного переліку, розміщуються у відповідних розділах його електронної версії.

  V. Заходи з охорони та моніторингу елементів НКС

  1. МКІП у строк, що не перевищує 30 днів з дати включення елементу НКС до Національного переліку, надсилає ініціатору подання копію наказу про включення елементу НКС до Національного переліку спільно з рекомендаціями та пропозиціями Експертної ради щодо забезпечення охорони елементу НКС, які спрямовані на забезпечення функціонування, тривалості та передачі елементу НКС від покоління до покоління задля подальшого практикування та передачі громадою своєї НКС у визначений ними спосіб.

  2. Ініціативу громади з підтримки заходів охорони елементів НКС можуть брати на себе державні установи, органи місцевого самоврядування, недержавні організації, заклади освіти, культури, творчі спілки, фізичні особи-підприємці, носії-практики елементів НКС та окремі заінтересовані особи.

  3. З метою забезпечення охорони елементів НКС, включених до Національного переліку, здійснюється моніторинг елементів НКС (далі – моніторинг).

  Моніторинг проводиться через рік та кожні 4 роки з дати включення елементу НКС до Національного переліку, на підставі відомостей, поданих у формі, затвердженій МКІП.

  Моніторинг можуть здійснювати організації всіх форм власності, у тому числі акредитовані в ЮНЕСКО громадські організації, органи та установи у сфері культури, науково-дослідні інститути та окремі фахівці, які мають досвід та знання у сфері охорони НКС. Моніторинг здійснюється за якнайширшої участі громад/спільнот та зацікавлених організацій.

  Результати моніторингу подаються МКІП до 20 листопада з дати включення елементу НКС до Національного переліку та містить інформацію про вжиті заходи з охорони елементів НКС, включених до Національного переліку.

  МКІП протягом 30 календарних днів з дати надходження результатів моніторингу передає їх на розгляд Експертної ради.

  Експертна рада на черговому засіданні розглядає результати моніторингу та у разі потреби надає рекомендації щодо плану охорони елементу НКС.

  МКІП протягом 10 днів надсилає рекомендації Експертної ради на розгляд громаді/спільноті та відповідним державним установам, які здійснюють заходи з охорони елементу НКС.

  4. Відповідальні структурні підрозділи обласних та Київської військових/державних адміністрацій подають МКІП з урахуванням директив Міжурядового комітету з охорони НКС таку інформацію:

  1) до 20 листопада року подання Періодичного звіту щодо імплементації Конвенції – звіт про стан реалізації положень Конвенції, в якому зазначаються заходи щодо охорони НКС, підвищення поваги, обізнаності та заходи щодо реалізації у межах своєї компетенції положень Конвенції.

  МКІП доводить до відома громад/спільнот та відповідних державних установ, які здійснюють заходи з охорони елементу НКС, форми подання такого звіту;

  2) до 31 серпня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елементу НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, для підготовки відповідно до статті 29 Конвенції звітів Міжурядовому комітету з охорони НКС:

  • щодо наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО;
  • щодо вжитих заходів з охорони елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО.

  МКІП доводить до відома громад/спільнот та відповідних державних установ, які здійснюють заходи з охорони елементу НКС, форми подання такої інформації;

  3) до 31 жовтня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елементу НКС до списку ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони, громади/спільноти та відповідні державні установи, які здійснюють заходи з охорони елементу НКС – інформацію про стан охорони елементу НКС, включеного до такого списку.

  МКІП доводить до відома громад/спільнот та відповідних державних установ, які здійснюють заходи з охорони елементу НКС, форми подання такої інформації;

  4) до 01 листопада один раз на 4 роки МКІП утворює робочу групу з підготовки Періодичного звіту щодо імплементації Конвенції, яка узагальнює подану відповідно до пункту 4 цього розділу, інформацію про вжиті заходи з охорони елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО та з реалізації Конвенції.

  5. Матеріали, зазначені у пункті 4 цього розділу, МКІП протягом 10 робочих днів з дати надходження передає на розгляд Експертної ради.

  Експертна рада не пізніше ніж через 15 днів з дати надходження зазначених матеріалів рекомендує МКІП вжити заходів щодо:

  • оновлення всіх матеріалів на елемент НКС у разі виявлення недостовірної інформації;
  • забезпечення збереження елементу НКС у разі погіршення стану його практикування.